Eleccions 21D


21DPermisos per poder exercir el dret de participació a les Eleccions al Parlament de Catalunya

Consideracions a tenir en compte, detallades a la Orden ESS/1169/2017, de 28 de novembre, pels qui treballen el dia de les votacions, el dijous 21-12-2017, en horari de 9:00 a 20:00 i que amb caràcter general són les següents:

 1. Les empreses concediran a aquelles persones que tinguin dret a vot i treballin el dia 21-12-2017, un permís retribuït de fins a 4 hores dins de la jornada laboral, amb la finalitat que puguin exercir el seu dret a vot, sempre que la jornada laboral del treballador coincideixi amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals.
  Coincidència del torn amb l’horari dels col·legis electorals (9h a 20h) Permís retribuït
  Fins a 2 hores No en tenen
  De més de 2 fins 4 hores 2 hores
  De més de 4 hores 4 hores
 2. Aquest permís tindrà caràcter de no recuperable i serà retribuït amb el salari que correspondria si s’hagués estat prestant els serveis normalment.
 3. Si aquell dia es treballés una jornada inferior a la normal, la reducció del permís serà proporcional a la jornada de treball i la jornada normal de l’empresa.
 4. Quan la jornada de treball no coincideixi amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals, no es tindrà dret a permís retribuït.
 5. La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresa.
 6. En el supòsit que la persona treballadora sigui designada membre de la mesa electoral o interventor, tindrà dret a un permís retribuït de tot el dia 21-12-2017 i les 5 primeres hores laborals del dia següent, el divendres dia 22-12-2017.
 7. En cas de ser apoderat, li correspondrà només el dia de les eleccions, si aquell dia treballava.
 8. També si un membre de mesa, interventor o apoderat treballava la nit anterior als comicis, podrà sol·licitar el canvi de servei a l’Empresa per poder descansar aquella nit.
 9. Vot per correu: es concedirà el mateix permís de fins a 4h per realitzar el procés de certificació de vot per correu fins el dia 11 de desembre.

Ja que les empreses poden exigir la justificació adequada que s’ha exercit el dret a vot, recomanem que sol·liciteu el justificant de vot; a tal efecte servirà com a justificant a tenor del que estableix l’article 37.3d, de l’Estatut dels Treballadors, la presentació de la certificació de vot o l’acreditació de la mesa electoral corresponent.

Més informació a la Pàgina Web de les Eleccions al Parlament 2017.