Permisos per poder exercir el dret de participació a les Eleccions del dia 24 de maig de 2015


Destaquem les consideracions més importants a tenir en compte pels qui treballen el dia de les votacions, el diumenge 24-05-2015, en horari de 9:00 a 20:00 i que amb caràcter general són les següents:

 1. Les empreses concediran a aquelles persones que tinguin dret a vot i treballin el dia 24-05-2015, un permís retribuït de fins a 4 hores dins de la jornada laboral, amb la finalitat que puguin exercir el seu dret a vot, sempre que la jornada laboral del treballador coincideixi amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals.
  • Treballadors amb horari laboral que no coincideixi amb l’obertura dels col·legis electorals o tinguin una jornada inferior a 2 hores: No tenen dret a permís retribuït atès que la jornada de treball no els impedeix anar a votar.
  • Treballadors l’horari dels quals coincideixi en 2 o més hores i que aquest sigui de menys 4 hores: Tenen dret a un permís retribuït de 2 hores.
  • Treballadors l’horari dels quals coincideixi entre 4 i 6 hores amb el dels col·legis electorals: Tenen permís retribuït de 3 hores. Treballadors l’horari dels quals coincideixi en 6 o més hores amb el dels col·legis electorals: Tenen dret a un permís retribuït de 4 hores.
 2. Aquest permís tindrà caràcter no recuperable i serà retribuït al salari com si s’haguessin estat prestant els serveis normalment.
 3. Si aquell dia es treballés una jornada inferior a la normal, la reducció del permís serà proporcional a la jornada de treball i la jornada normal de l’empresa.
 4. Quan la jornada de treball no coincideixi amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals, no es tindrà dret a permís retribuït.
 5. En el supòsit que la persona treballadora sigui designada membre de la mesa electoral o interventor, tindrà dret a un permís retribuït de tot el dia 24-12-2015 i les 5 primeres hores laborals del dia següent, el dilluns dia 25-05-2015. En cas de ser apoderat, li correspondrà només el dia de les eleccions si aquell dia treballava.

Ja que les empreses poden exigir la justificació adequada que s’ha exercit el dret a vot, recomanem que sol·liciteu aquest justificant; a tal efecte servirà com a justificant a tenor del que estableix l’article 37.3d, de l’ Estatut dels Treballadors, la presentació de la certificació de vot o l’acreditació de la mesa electoral corresponent.

Més informació del Ministeri d’Interior