Permisos per les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 27 de setembre de 2015


27s2015Consideracions a tenir en compte, detallades a Ordre EMO/274/2015, de 31 d’agost, pels qui treballen el dia de les votacions, el diumenge 27-09-2015, en horari de 9:00 a 20:00 i que amb caràcter general són les següents:

 1. Les empreses concediran a aquelles persones que tinguin dret a vot i treballin el dia 27-09-2015, un permís retribuït de fins a 4 hores dins de la jornada laboral, amb la finalitat que puguin exercir el seu dret a vot, sempre que la jornada laboral del treballador coincideixi amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals.
  • Treballadors amb horari laboral que no coincideixi o tinguin una jornada que coincideixi menys de a 2 hores amb l’obertura dels col·legis electorals: No tenen dret a permís retribuït atès que la jornada de treball no els impedeix anar a votar.
  • Treballadors l’horari dels quals coincideixi entre 2 a 4 hores amb l’horari de votació: Tenen dret a un permís retribuït de 2 hores.
  • Treballadors l’horari dels quals coincideixi entre 4 o més hores amb el dels col·legis electorals: Tenen dret a un permís retribuït de 4 hores.
 2. Aquest permís tindrà caràcter de no recuperable i serà retribuït amb el salari que correspondria si s’hagués estat prestant els serveis normalment.
 3. Si aquell dia es treballés una jornada inferior a la normal, la reducció del permís serà proporcional a la jornada de treball i la jornada normal de l’empresa.
 4. Quan la jornada de treball no coincideixi amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals, no es tindrà dret a permís retribuït.
 5. La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresari o l’empresària.
 6. En el supòsit que la persona treballadora sigui designada membre de la mesa electoral o interventor, tindrà dret a un permís retribuït de tot el dia 27-09-2015 i les 5 primeres hores laborals del dia següent, el dilluns dia 28-09-2015. En cas de ser apoderat, li correspondrà només el dia de les eleccions, si aquell dia treballava. També si treballava la nit anterior podrà sol·licitar el canvi de servei a l’Empresa.

Ja que les empreses poden exigir la justificació adequada que s’ha exercit el dret a vot, recomanem que sol·liciteu el justificant de vot; a tal efecte servirà com a justificant a tenor del que estableix l’article 37.3d, de l’Estatut dels Treballadors, la presentació de la certificació de vot o l’acreditació de la mesa electoral corresponent.